• ការផ្តល់ជូនពិសេស ត្រឹមតែ ៤៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
  ទទួលយកបទពិសោធន៍បែបធម្មជាតិលើកំពូលភ្នំបូកគោ ការផ្តល់ជូនពិសេសបំផុតប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ៤៥ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
  + សុពលភាព៖ ៣០ ខែតុលា រហូតដល់ ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
  កក់ឥឡូវនេះ ព័ត៌មានលម្អិត
 • កញ្ចប់ស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរ
  ទស្សនាកម្សាន្តជាមួយនឹងការជិះកង់និងម៉ូតូកង់បី
  + Joyride In Paradise
  ព័ត៌មានលម្អិត
  + Next Stop Paradise
  ព័ត៌មានលម្អិត